Forældremyndighed

Forældremyndighed

Forældrene til et barn har fælles forældremyndighed, hvis de er gift ved barnets fødsel eller senere indgår ægteskab, hvis de underskriver en fælles omsorgs- og ansvarserklæring ved barnets fødsel eller hvis de indsender en aftale om fælles forældremyndighed til Statsforvaltningen. 

At have fælles forældremyndighed indebærer, at begge forældre har pligt til at drage omsorg for børnene, og at de har et fælles ansvar for børnenes opdragelse.

Bopælsforælderen træffer - uanset den fælles forældremyndighed - alene bestemmelse om den direkte daglige omsorg, daginstitution, skolepsykolog, almindelige lægeundersøgelser og behandlinger, børnesagkyndig rådgivning, fritidsaktiviteter, der ikke er risikobetonede, og indenlandske flytninger.

Samtlige væsentlige beslutninger vedrørende børnene skal træffes af forældrene i fæl­les­skab. De beslutninger, der i henhold til Forældreansvarsloven anses for væsentlige er valg af skoleretning og videreuddannelse, valg af skolefritidsordning, valg af risikobetonet fritidsaktivitet, valg af navn, valg af religion, ansøgning om pas samt flytning til udlandet.

Fælles forældremyndighed inde­bæ­rer tillige, at beg­ge er værger for børnene, og at forældrene således i fællesskab bestyrer børnenes formue og handler på børnenes vegne i retsforhold ved­rø­ren­de deres formue. Hvis forældrene ikke kan blive enige om en beslutning vedrørende det fælles værgemål, kan enhver af den anmode statsforvaltningen om at træffe afgørelse i sagen.

Domstolene kan ophæve en fælles forældremyndighed, hvis det vil være til børnenes bedste, herunder hvis der er grund til at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om børnenes forhold til børnenes bedste.

En anmodning om ændring af forældremyndigheden skal indgives til Statsforvaltningen.

Hvis man er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene, så kan det aftales på en særlig blanket som anmeldes til Statsforvaltningen for at være gyldig. 

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Forældremyndighed