Skal din virksomhed tage risikoen eller skal andre?

Hvorfor skal din virksomheds forsikring afstemmes med dine salgs- og leveringsbetingelser? Dette spørgsmål – samt mange andre – besvares d. 19. november, når advokat Steffen Nielsen fra PARTNER Advokater indbyder til gratis kursus.

Generelt om salgs- og leveringsbetingelser:

En handel vil i almindelighed være reguleret af enten aftale- eller købeloven. Dog kan en virksomhed med fordel oprette sine egne salgs- og leveringsbetingelser, som virker som en fravigelse af den deklaratoriske lovgivning. Betingelserne er fordelagtige at oprette, da bl.a. købeloven kan virke meget byrdefuld for sælger, såfremt der eksempelvis sker forsinkelse af levering. Det er dog en forudsætning for betingelsernes virkning, at de vedtages af medkontrahenten.

Salgs- og leveringsbetingelser er de betingelser, som præciserer vilkårene for den indgåede handel. Man kan som virksomhed udforme sine egne salgs- og leveringsbetingelser, men man kan også vedtage visse branchevilkår. Et eksempel på branchevilkår, som oftest vedtages indenfor entreprise, er AB 92.

Salgs- og leveringsbetingelser vil ofte udgøre fravigelser af aftaleloven, købeloven og produktansvarsloven. Disse er som udgangspunkt deklaratoriske, hvilket betyder, at de finder anvendelse, hvis ikke andet er aftalt eller allerede følger af kutyme eller sædvane. Dog gælder der for forbrugere – bl.a. i købeloven – nogle præceptive regler. At reglerne er præceptive betyder, at de ikke må fraviges til ulempe for forbrugeren. I tilfælde af at en virksomheds salgs- og leveringsbetingelser fraviger den præceptive lov, vil betingelserne derfor blive tilsidesat.

 

Fordele ved egne salgs- og leveringsbetingelser:

Udgangspunktet indenfor erhvervsretten er, at der er aftalefrihed. Dette udgangspunkt understøttes af muligheden for at vedtage salgs- og leveringsbetingelser. Der er mange fordele for en virksomhed ved at udarbejde egne salgs- og leveringsbetingelser:

Indenfor internationale handel er det fordelagtigt, at man har vedtaget salgs- og leveringsbetingelser. Disse kan bl.a. bestemme lovvalg og værneting, såfremt der skulle opstå tvister, som må behandles gennem domstolene.

Indirekte tab, såsom driftstab, reguleres ikke efter købelovens regler, dog er de regulerede indenfor reglerne om produktansvar. Disse medfører, at man som sælger kan risikere at hæfte for et betydeligt højt beløb. Sådanne hæftelser for indirekte tab kan også reguleres gennem salgs- og leveringsbetingelser.

Indenfor transportlovgivningen gælder også et strengt ansvar ift. risikoovergangen. Risikoovergang betyder eksempelvis, at det er sælgers ansvar, såfremt varen bortkommer eller beskadiges under transporten. Risikoovergang kan også reguleres i salgs- og leveringsbetingelserne.

Sammenfattende er der mange fordele ved at lave egne salgs- og leveringsbetingelser. Dette gælder uanset, hvilken form for virksomhed du har.

 

Udformning og vedtagelse:

Ved udformningen af egne salgs- og leveringsbetingelser er det vigtigt, at betingelserne fremstår klare og præcise. Dette skyldes, at der ved aftalefortolkning gælder koncipistreglen, som medfører, at uklarheder fortolkes til modpartens fordel.

Vedtagelse af salgs- og leveringsbetingelser forudsætter først og fremmest, at de er vedtaget ved aftalens indgåelse. De kan altså ikke senere sendes til køber, og dermed blive vedtaget.

Der er ikke nogen konkrete krav til, hvor betingelserne skal stå. Dog er det ikke tilstrækkeligt, at man har tilføjet et link på fakturaen, hvor der henvises til salgs- og leveringsbetingelserne. Man skal være sikker på, at den medkontraherende har set dem, eller i hvert fald er blevet henvist til at se dem. Det er derfor tilstrækkeligt, hvis du eksempelvis har dem noteret på bagsiden af fakturaen og peger på dem eller hvis du sender dem til din kunde.

Der er retligt set stor forskel på om den du handler med er forbruger eller erhvervsdrivende. Såfremt det er forbrugere, som du handler med, kræver det mere førend salgs- og leveringsbetingelser kan anses som vedtagne. Endvidere er lovgivningen meget beskyttende overfor forbrugerne, hvilket medfører, at mange af reglerne er ufravigelige til ugunst for forbrugeren. Det anbefales derfor, at man udarbejder to forskellige betingelser til hhv. forbrugere og erhvervsdrivende.

 

Afstem med forsikringen:

 

Det er vigtigt at få afstemt virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser med virksomhedens forsikringsselskab. Hermed kan man få afstemt med sine kunder/leverandører og sit forsikringsselskab hvem der skal bære risikoen i givne situationer.

 

Hør nærmere om salgs- og leveringsbetingelser og afstemning med forsikringen til det gratis kursus afholdt d. 19. november kl. 17.30-18.30 på kontoret i Ringsted. 

Tilmeld din virksomhed på http://www.partneradvokater.dk/kurser/standardbetingelser eller telefon 56 67 12 00