Må jeg selv bestemme hvem jeg giver gaver til?

Du må selv bestemme hvem du ønsker at give gaver til, dog skal du være opmærksom på, at gavemodtager eventuelt skal betale en gaveafgift heraf.

Hvorvidt der skal svares gaveafgift afhænger af gavens størrelse samt den familiemæssige tilknytning mellem gavegiver og gavemodtager.

For almindelige ”lejlighedsgaver”, som fødselsdagsgaver, bryllupsgaver, julegaver mv., der er af begrænset størrelse, skal der ikke betales gaveafgift af.

For større gaver gælder imidlertid følgende:

Der er ingen beløbsgrænse for gaver mellem ægtefæller, hvorfor der aldrig skal betales gaveafgift af gaver mellem disse. I tilfælde hvor værdien af gaven overstiger de såkaldte ”lejlighedsgaver” eller hvad der i øvrigt må anses for rimeligt i forhold til gavegivers indtægt, skal der oprettes en ægtepagt om gaven. Ægtepagten skal underskrives af ægtefællerne og tinglyses i Personbogen. Det koster 1.400 kr. i tinglysningsafgift, herudover kommer udgiften til advokaten for oprettelse af ægtepagten.

Derudover gælder det, at du i 2015 afgiftsfrit kan give gaver på sammenlagt op til 60.700 kr. til, hvert af dine børn, stedbørn og børnebørn. Dit afdøde barn eller stedbarns efterlevende ægtefælle. Hver af dine forældre. Din samlever, såfremt I har boet sammen i 2 år før gaven gives. Din samlever, som du tidligere har haft fælles bopæl med i 2 år, men denne er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder anbringelse i en ældrebolig. Dit plejebarn, som du har haft fælles bolig med i 5 år, hvis opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år og kun én af de biologiske forældre boede sammen med jer. Hver af dine stedforældre samt hver af dine bedsteforældre.

Det skal bemærkes, at du i afgiftsmæssig forstand kun har et stedbarn, såfremt du er gift med barnets biologiske forælder.

For gaver udover 60.700 kr. til nogen af de ovenfor nævnte, skal gavemodtager betale gaveafgift med 15 % af det beløb som overstiger 60.700 kr. Såfremt gavemodtager er dine stedforældre eller bedsteforældre er afgiften derimod 36,25 %.

Til dine svigerbørn må du i 2015 give dine svigerbørn 21.200 kr. Hvis gaven overstiger dette beløb, skal der betales en afgift på 15 % af det overskydende beløb.

Det bemærkes, at hver især kan give de ovenfor nævnte beløb til hver af modtagerne. Det er dog en forudsætning, at begge parter har penge på kontoen til at give gaven. Såfremt beløbet kun står på faderens konto, kan denne ikke give barnet et afgiftsfrit beløb på 121.400 kr. og herved sige at det både er fra moderen og faderen selv – dette uanset om parterne er gift og har formuefællesskab.

Udover de ovenfor nævnte personer skal andre betale indkomstskat af hele gaven, som de modtager. Dette gælder for eksempel søskende, søskendebørn, samlevers børn, svigerbørns særbørn, børnebørns ægtefælle og svigerforældre.

Gavegiver og gavemodtager skal senest den 1. maj i det følgende år efter at gaven er givet, indgive anmeldelse om gaven og dens afgiftspligtige værdi til SKAT via en særlig blanket.

Afgiften af en gave forfalder til betaling samtidig med indgivelse af gaveanmeldelsen. Afgiften skal betales af modtageren, men gavegiveren hæfter solidarisk med gavemodtageren for betalingen.

Det anbefales, at der uanset gavens størrelse udarbejdes et skriftligt dokument (gavebrev), således at der er et skriftligt bevis på, at der er tale om en gave og ikke eksempelvis et lån.